Prime Time

Prime Time

Wednesday, 27 January 2010

Esprit de corps


It's so nice. To have read those lines on our blog.

Our class has such mysterious but familiar, emotional and hilarious ones. They express themselves in such an amazing way and they know how to highlight their strengths smartly.


Sometimes they cry.

Sometimes they smile.


But at any time, they have A8 in their hearts, to a certain extent.

And that’s enough.


Take care, you guys.

Cuz we’re gonna meet again, soon.


Enjoy your Lunar New Year!

Miss you…


[ I rename the title. Enjoy ^^ ]

Wednesday, 6 January 2010

The longest journey...........

Sau một chuyến đi dài có thể để lại trong ta rất nhìu cảm nghĩ.

Một chuyến đi cho ta nhận biết những mặt trái của cuộc sống.

Một chuyến đi cho ta nhìn về quá khứ của mọi người.

Một chuyến đi cho ta biết cuộc sống luôn cần phải vươn lên nhưng biết thế nào là đủ.

Một chuyến đi có thể thay đổi mối quan hệ giữa ta với một ai đó.

Một chuyến đi có thể là khởi đầu bình yên hoặc kết thúc dữ dội.

Một chuyến đi có thể nhận ra đâu là bạn và đâu là thù.

Và một chuyến đi để ta biết mình là ai...